When? How long? For and Since

 

A.

Hy xem v dụ sau, (+ Past simple) v How long.? (+present perfect):

A: When did it start raining? Trời mưa từ khi no vậy?

B: It started raining an hour ago / at 1 oclock. Trời bắt đầu mưa cch đy một giờ / lc 1 giờ.

A: How long has it been raining? Trời đ mưa lu chưa?

B: Its been raining for an hour / since 1 oclock. Trời đ mưa được 1 giờ rồi / từ lc 1 giờ.

A: When did Joe and Carol first meet? Joe v Carol đ gặp nhau lần đầu tin khi no vậy?

B: They first met a long time ago / when they were at school. Họ đ gặp nhau lần đầu tin đ lu rồi / khi họ cn đi học.

A: How long have Joe and Carol known each other? Joe v Carol đ biết nhau bao lu rồi?

B: Theyve known each other for a long time / since they were at school. Họ đ biết nhau từ lu rồi / từ khi họ cn đi học.

 

B.

Ta dng cả for v since để ni rằng một sự việc xảy ra trong bao lu. Chng ta dng for khi ni về một khoảng thời gian (như two hours, six weeks):

- Ive been waiting for two hours. Ti đ chờ hai tiếng đồng hồ rồi.

- Sallys been working here for six months. (khng ni since six months) Sally đ lm việc ở đy được 6 thng.

Chng ta dng since khi đề cập tới sự bắt đầu của một khoảng thời gian no đ (như 8 oclock, Monday, 1985):

- Ive been waiting since 8 oclock. Ti đ chờ tới 8 giờ.

- Sallys been working here since April. (= from April until now) Sally đ lm việc ở đy từ thng tư.

Cũng c thể dng for trong cu khẳng định (nhưng trong cu phủ định th bắt buộc).

- Theyve been maried (for) ten years. (dng for hay khng cũng được) Họ đ cưới nhau được 10 năm.

- They havent had holiday for ten years. (bạn phải dng for trong cu ny). Họ đ chưa nghỉ php lần no mười năm qua.

Ta khng dng for + all (all day, all my life.)

- Ive lived here all my life. (khng ni for all my life) Ti đ sống ở đy cả đời ti.

 

C.

Ta ni Its (a long time / two years) since something happened:

- Its two years since I last saw Joe. (= I havent seen for two years = Ti đ khng gặp Joe hai năm rồi / Lần cuối cng ti gặp Joe cch đy đ hai năm) Đ hai năm từ khi ti gặp Joe lần cuối.

- Its ages since we went to cinema. (= We havent been to cinema for ages = chng ti đ khng đi xem phim nhiều năm rồi)

Đ nhiều năm chng ti khng đi xem phim.

Thể nghi vấn l: How long is it since?

- How long is it since you last saw Joe ? (= When did you last see Joe? = Bạn đ gặp Joe lần cuối khi no?) Đ bao lu rồi từ khi bạn gặp Joe lần cuối ?

- How long is it since Mrs Hill die? (= When did Mrs Hill die? = B Hill đ mất năm no?)